Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình ?

Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình x plus 5 greater or equal than 0 ?

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Ta xét các bất phương trình: · . · . · . · .

Ta có  .

Ta xét các bất phương trình:

· .

· .

· .

· .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nào của thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG