Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập xác định D bằng

Bất phương trình begin mathsize 18px style log subscript x plus 3 end subscript open parentheses x squared minus 3 x minus 4 close parentheses greater or equal than log subscript x plus 2 end subscript open parentheses x squared minus 3 x minus 4 close parentheses end style có tập xác định D bằng

  1. begin mathsize 18px style open parentheses negative 1 semicolon 4 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative 2 semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative 2 semicolon 4 close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative 4 semicolon 1 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình có điều kiện xác định: Vậy tập xác định của bất phương trình là .

Bất phương trình có điều kiện xác định:

Vậy tập xác định của bất phương trình là begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 2 semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: lo g 2 x + 3 logx ≥ 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG