Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình: lo g 2 ​ x + 3 lo g x ​ 2 ≤ 4 có tập nghiệm là

Bất phương trình:  có tập nghiệm là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trọng tâm G của tứ giác tiếp điểm XYZT nằm trên OI và I G = R 2 − d 2 r 2 d ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG