Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là:

Bất phương trình open parentheses 2016 over 2017 close parentheses to the power of x squared end exponent greater than open parentheses 2016 over 2017 close parentheses to the power of negative 2 x plus 3 end exponent có tập nghiệm là:

  1. (-3; 1)

  2. straight real numbers

  3. left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. (1;3)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG