Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là

Bất phương trình negative 3 x plus 9 greater or equal than 0 có tập nghiệm là

  1. 3 semicolon plus infinity      

  2.  

  3.  

  4.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Vậy: Bất phương trình có tập nghiệm là

Ta có: .

Vậy: Bất phương trình   có tập nghiệm là  

1

Câu hỏi tương tự

Hệ bất phương trình vô nghiệm khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG