Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là

Bất phương trình Error converting from MathML to accessible text. có tập nghiệm là 

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình . Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .

Xét phương trình Error converting from MathML to accessible text..

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

I 1 ​ = ∫ x 2 ( 2 x − 3 ) 10 dx .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG