Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là:

Bất phương trình log subscript 2 left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis greater than log subscript 2 left parenthesis 6 minus 5 x right parenthesis có tập nghiệm là:

  1. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open parentheses 1 semicolon 6 over 5 close parentheses

  3. open parentheses 1 half semicolon 3 close parentheses

  4. left parenthesis negative 3 semicolon 1 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình . Tập nghiệm của bất phương trình là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG