Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là (a; b). Khi đó giá trị của b - a là :

Bất phương trình open parentheses 1 half close parentheses to the power of x squared minus 2 x end exponent greater than 1 over 8 có tập nghiệm là (a; b). Khi đó giá trị của b - a là :

  1. 4

  2. -4

  3. 2

  4. -2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG