Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là:

Bất phương trình log subscript 1 third end subscript left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis greater than negative log subscript 3 left parenthesis x minus 1 right parenthesis có tập nghiệm là:

  1. left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right parenthesis

  2. left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis negative 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. empty set

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG