Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 2 x ​ ​ 8 + lo g 4 x ​ ​ 8 < lo g 2 ​ x 2 − 4 lo g 2 ​ x 4 ​ có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

  1. 0 < x < 1 hay x > 3

  2. 0 < x < 2 hay x > 4

  3. 0 < x< 3 hay x > 5

  4. 0 < x < 4 hay x > 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.0 &lt; x &lt; 2 hay x &gt; 4

ĐÁP ÁN B. 0 < x < 2 hay x > 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x &lt; 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG