Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 2 ​ x < 3 có nghiệm là

Bất phương trình  có nghiệm là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Điều kiên: x > 0 lo g 2 ​ x < 3 ⇔ x < 8 Kết hợp điều kiện, Chọn C

Đáp án C

Điều kiên: x > 0

Kết hợp điều kiện, Chọn C


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD. A'B'C'D' .Mệnh đề nào sau đây sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG