Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 2 ​ x < 3 có nghiệm là

Bất phương trình  có nghiệm là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Điều kiên: x > 0 lo g 2 ​ x < 3 ⇔ x < 8 Kết hợp điều kiện, Chọn C

Đáp án C

Điều kiên: x > 0

Kết hợp điều kiện, Chọn C


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , cho hai điểm A ( 1 ; 2 ; − 3 ) và B ( 3 ; − 2 ; − 1 ) .Tọa độ trung điểm đoạn thẳng A B là điểm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG