Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 5. 4 x + 2.2 5 x − 7.1 0 x ≤ 0 có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 0 ≤ x ≤ 1

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các giới hạn sau, giwois hạn nào là hữu tỉ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG