Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 5. 4 x + 2.2 5 x − 7.1 0 x ≤ 0 có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 0 ≤ x ≤ 1

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0 . Tìm giới hạn của dãy số ( u n ​ ) : { u 1 ​ > 0 u n + 1 ​ = 4 1 ​ ( 3 u n ​ + u n 3 ​ a ​ , ∀ n ≥ 2 ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG