Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình: có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

Bất phương trình:

có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

  1. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="20px"><mrow><mn>1</mn><mo>.</mo></mrow></mstyle></math>

  2. .

  3. .

  4. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="20px"><mrow><mn>0</mn><mo>.</mo></mrow></mstyle></math>

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt . Bất phương trình đã cho trở thành: Điều kiện . Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên. Chọn D.

Đặt .

Bất phương trình đã cho trở thành:

Điều kiện .

Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi . Tập các giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG