Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

Bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x<-1 và 0<x<3 lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 ⇔ lo g 2 ​ ( x 2 + x ) − lo g 2 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 ⇔ 3 − x x 2 + x ​ ≤ 1 ⇔ − 3 ≤ x ≤ 1 Kết hợp điều kiện ta được: S=[-3;-1) ∪ (0;1] Vậybất phương trình có 3 nghiệm nguyênthuộc [−5;5]

Điều kiện: x<-1 và 0<x<3

 

⇔ 

Kết hợp điều kiện ta được: S=[-3;-1)(0;1]

Vậy bất phương trình có 3 nghiệm nguyên thuộc [−5;5]

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của lo g a 1 ​ ​ 3 a 7 ​ (với a&gt;0,a≠1 )bằng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG