Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình − x 2 + 6 x − 5 ​ > 8 − 2 x có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3 < x ≤ 5

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

x → − ∞ lim ​ x ( − 2 + x 1 ​ ) bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG