Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g x ​ ( x 3 + 1 ) lo g x + 1 ​ x > 2 có tập nghiệm là:

Bất phương trình có tập nghiệm là:

  1. ;

  2. ;

  3. (-1 ; 0);

  4. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện 0 < x  = 1 . Ta có lo g r ​ ( x 3 + 1 ) lo g x + 1 ​ x > 2 ⇔ lo g x + 1 ​ ( x 3 + 1 ) > 2 ⇔ ( x 3 + 1 ) > ( x + 1 ) 2 ⇔ ( x + 1 ) ( x 2 − x + 1 ) − ( x + 1 ) 2 > 0 ⇔ ( x + 1 ) [ ( x 2 − x + 1 ) − ( x + 1 ) ] > 0 ⇔ x ( x + 1 ) ( x − 2 ) > 0 ⇔ [ − 1 < x < 0 x > 2 ​ . Vậy phương trình có tập nghiệm là ( − 1 ; 0 ) ∪ ( 2 ; + ∞ )

Điều kiện .

Ta có

Vậy phương trình có tập nghiệm là

1

Câu hỏi tương tự

Nếu hàm số f ( x ) = { ( 2 x + 1 ) e − x , khi x > 0 a x + 1 , khi x ≤ 0 ​ có đạo hàm tại x=0thì anhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG