Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình x − 1 ​ 1 ​ >2 có điều kiện xác định là

Bất phương trình >2 có điều kiện xác định là

  1. x

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đk của bất phương trình là: { x − 1 ≥ 0 x − 1  = 0 ​ => x > 1

Đk của bất phương trình là:

=> 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực a , b , c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG