Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình ( 3 1 ​ ) x 2 ​ + 9. ( 3 1 ​ ) x 1 ​ + 2 > 12 có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

  1. - 2 < x< - 1

  2. 1 < x< 2

  3. - 1 < x< 0 

  4. 0 < x< 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.- 1 &lt; x&lt; 0

ĐÁP ÁN C. - 1 < x< 0 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = sin 2 x ; x 0 ​ = 3 π ​ ; △ x . Chọn số gia tương ứng △ y dưới đây cho thích hợp.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG