Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 3 x 2 + 5 x + 4 ​ − 3 x 2 + 5 x + 2 ​ > 1 có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x ∈ ( − 6 7 ​ , − 1 ] ∪ [ − 3 2 ​ , 2 1 ​ )

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức ( x − m 2 ) 4 ta được biểu thức nào trong các biểu thức dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG