Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 3 2 x + 1 − 7. 3 x + 2 > 0 có nghiệm

Bất phương trình  có nghiệm

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. { x < − 1 x > lo g 3 ​ 2 ​

ĐÁP ÁN C. 

3

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: x 2 − 2 a ( x − 1 ) − 1 = 0 . Khi tổng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng nhau, thì giá trị của tham số a bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG