Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 0 , 5 ​ ( 2 x − 1 ) > − 2 có tập nghiệm là

Bất phương trình  có tập nghiệm là

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 0 , 5 ​ ( 2 x − 1 ) > − 2 ⇔ { 2 x − 1 > 0 2 x − 1 < 0 , 5 − 2 ​ ⇔ { x > 2 1 ​ x < 2 5 ​ ​ ⇔ 2 1 ​ < x < 2 5 ​ . Vậy tập nghiệm bất phương trình là S = ( 2 1 ​ ; 2 5 ​ )

Vậy tập nghiệm bất phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng̣ định nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG