Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất đẳng thức Tương đương với bất đẳng thức nào sau đây: A. B. C. D.

Bất đẳng thức a squared plus b squared plus c squared plus d squared plus e squared greater or equal than a left parenthesis b plus c plus d plus c right parenthesis for all space a comma space b comma space c comma space d comma space e. Tương đương với bất đẳng thức nào sau đây:

A. open parentheses a minus b over 2 close parentheses squared plus space open parentheses a minus c over 2 close parentheses squared plus open parentheses a minus d over 2 close parentheses squared plus open parentheses a minus e over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

B. open parentheses b minus a over 2 close parentheses squared plus space open parentheses c minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses d minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses e minus a over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

C. open parentheses b plus a over 2 close parentheses squared plus space open parentheses c plus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses d plus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses e plus a over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

D. left parenthesis a minus b right parenthesis squared plus left parenthesis a minus c right parenthesis squared plus left parenthesis a minus d right parenthesis squared plus left parenthesis a minus e right parenthesis squared greater or equal than 0

  1. open parentheses a minus b over 2 close parentheses squared plus space open parentheses a minus c over 2 close parentheses squared plus open parentheses a minus d over 2 close parentheses squared plus open parentheses a minus e over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

  2. open parentheses b minus a over 2 close parentheses squared plus space open parentheses c minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses d minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses e minus a over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

  3. open parentheses b plus a over 2 close parentheses squared plus space open parentheses c plus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses d plus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses e plus a over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

  4. left parenthesis a minus b right parenthesis squared plus left parenthesis a minus c right parenthesis squared plus left parenthesis a minus d right parenthesis squared plus left parenthesis a minus e right parenthesis squared greater or equal than 0

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B. open parentheses b minus a over 2 close parentheses squared plus space open parentheses c minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses d minus a over 2 close parentheses squared plus open parentheses e minus a over 2 close parentheses squared greater or equal than 0

4

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG