Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

x → − 4 lim ​ x 2 + 4 x x 2 + 3 x − 4 ​ bằng

 bằng 

 

  1. 1

  2. - 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có x → − 4 lim ​ x 2 + 4 x x 2 + 3 x − 4 ​ = x → − 4 lim ​ x ( x + 4 ) ( x − 1 ) ( x + 4 ) ​ = x → − 4 lim ​ x x − 1 ​ = 4 5 ​

Đáp án D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG