Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

sin 7 5 ∘ bằng

 bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A sin 7 5 ∘ = sin ( 3 0 ∘ + 4 5 ∘ ) = sin 3 0 ∘ . cos 4 5 ∘ + cos 3 0 ∘ . sin 4 5 ∘ = 2 1 ​ . 2 2 ​ ​ + 2 3 ​ ​ . 2 2 ​ ​ = 4 2 ​ + 6 ​ ​

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị biểu thức

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG