Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng dưới đây là bảng biến thiên của hàm số . Khi đó giá trị của c là:

Bảng dưới đây là bảng biến thiên của hàm số y equals fraction numerator a x plus b over denominator c x minus 2 end fraction left parenthesis negative 2 a not equal to b c right parenthesis. Khi đó giá trị của c là: 

  1. c = 1

  2. c = -2

  3. c = -1

  4. c = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức phân biệt z 1 , z 2 thỏa mãn phương trình z 2 − 2z + 10 = 0. Giá trị của biểu thức T = ∣ z 1 ​ − 2 z 2 ​ ∣ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG