Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng dưới đây là bảng biến thiên củahàm số . Khi đó giá trị a là:

Bảng dưới đây là bảng biến thiên của hàm số y equals fraction numerator a x plus b over denominator c x plus 4 end fraction left parenthesis 4 a not equal to b c right parenthesis. Khi đó giá trị a là:

  1. a = 1

  2. a = -2

  3. a = -1

  4. a = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng hàm số x= 3 x 3 ​ + 3 ( m − 1 ) x 2 + 9 x + 1 nghịch biến trên ( x 1 ​ ; x 2 ​ ) và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định. Nếu ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ =6thì giá trị m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG