Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số

Bảng biến thiên trong hình vẽ là của hàm số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Do đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = − 2 nên loại đáp án C và D. Xét đáp án A có y ′ = ( x + 1 ) 2 − 5 ​ < 0 , ∀ x ∈ D , tiệm cận ngang là đường thẳng y = − 2 ,tiệm cận đứng là đường thẳng x = − 1 nên chọn Xét đáp án B có y ′ = ( x + 1 ) 2 2 ​ > 0 , ∀ x ∈ D nên loại

Chọn A

Do đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  nên loại đáp án C và D.

Xét đáp án A có , tiệm cận ngang là đường thẳng , tiệm cận đứng là đường thẳng  nên chọn 

Xét đáp án B có  nên loại

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG