Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình dạng bảng biến thiên là của hàm trùng phương nên chọn đáp án C hoặc D Nhìn vào bảng biến thiên thấy hệ số a > 0 nên chọn đáp án C

Hình dạng bảng biến thiên là của hàm trùng phương nên chọn đáp án C hoặc D

Nhìn vào bảng biến thiên thấy hệ số  nên chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị như hình dưới đây là của hàm số nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG