Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 2 nên loại đáp án A; D Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 1 nên loại đáp án B. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số y = x − 2 x + 1 ​

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là  nên loại đáp án A; D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  nên loại đáp án B.

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG