Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án sau:

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án sau:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng nhận diện hàm số khi biết đồ thị của hàm số đó. Từ bảng biến thiên ta thấy +) x → + ∞ l im ​ y = − 1 và x → − ∞ l im ​ y = − 1 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = − 1 mà hàm số f ( x ) = x + 1 x − 2 ​ có tiệm cận ngang y = 1 nên ta loại đáp án D. +) x → 1 + l im ​ y = − ∞ và x → 1 − l im ​ y = + ∞ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1 mà hàm số f ( x ) = x + 1 − x + 2 ​ có tiệm cận đứng x = − 1 nên ta loại đáp án B. +) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định nên y ′ > 0 mà hàm số f ( x ) = x − 1 − x + 2 ​ có f ′ ( x ) = ( x − 1 ) 2 − 1 ​ < 0 + 3 m u ∀ x  = 1 nên ta loại C. Vậy hàm số cần tìm là f ( x ) = x − 1 − x − 2 ​ .

Bài tập này thuộc dạng nhận diện hàm số khi biết đồ thị của hàm số đó.

Từ bảng biến thiên ta thấy 

+)  và  nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  mà hàm số  có tiệm cận ngang  nên ta loại đáp án D.

+)  và  nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  mà hàm số  có tiệm cận đứng  nên ta loại đáp án B.

+) Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định nên  mà hàm số  có  nên ta loại C.

Vậy hàm số cần tìm là .

1

Câu hỏi tương tự

a, Gọi A,B,C là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là có hệ thức b, Với n là số tự nhiên bất kỳ lớn hơn 2 , tìm x thuộc khoảng thỏa mãn phương trình cos 2 x + sin 2 x = 2 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG