Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

bằng:

limit as n rightwards arrow 6 of fraction numerator 6 square root of x plus 3 end root minus 18 over denominator x minus 6 end fraction bằng:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG