Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bốn số xen giữa các số 1 và – 234 để được một cấp số nhân có 6 số hạng là

Bốn số xen giữa các số 1 và – 234 để được một cấp số nhân có 6 số hạng là

  1. - 2; 4; - 8; 16

  2. 2; 4; 8; 16

  3. 3;9;27;81

  4. - 3; 9; - 17; 81 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.- 3; 9; - 17; 81

ĐÁP ÁN D. - 3; 9; - 17; 81  

5

Câu hỏi tương tự

Cho ba số a, b, c lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng : ( ab + bc + ca ) 3 = abc ( a + b + c ) 3 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG