Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn Nở có 50 tờ 100 nghìn đồng; 20 tờ 50 nghìn đồng; 13 tờ 5 nghìn đồng và 5 tờ 2 nghìn đồng. Có bao nhiêu cách lấy 2 tờ 100 nghìn với 3 tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 nghìn để đi mua Táo tặng anh Chí Phèo?

Bạn Nở có 50 tờ 100 nghìn đồng; 20  tờ 50 nghìn đồng; 13 tờ 5 nghìn đồng và 5 tờ 2  nghìn đồng. Có bao nhiêu 

cách lấy 2 tờ 100 nghìn với 3 tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 nghìn để đi mua Táo tặng anh Chí Phèo?

  1. 90772500.

  2. 10450200

  3. 63534 

  4. 282506 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 90772500 . Lấy 2 tờ 100 nghìn,3tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 nghìn có:

ĐÁP ÁN A. 90772500

Lấy 2 tờ 100 nghìn, 3 tờ 50 nghìn, 1 tờ 5 nghìn; 4 tờ 2 

nghìn có: 

 

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG