Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bài 1: Làm tính nhân: c) (4x 2 −6x+5)(2x−3);

Bài 1: Làm tính nhân:
c) (4x2−6x+5)(2x−3);

R. Roboteacher74

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(4x 2 −6x+5)(2x−3)=8x 3 -24x 2 +28x-15

(4x2−6x+5)(2x−3)=8x3-24x2+28x-15

4

Câu hỏi tương tự

TÌm x biết x ( x 2 + 2 x − 1 ) + ( x 2 + 2 x − 1 ) − x 2 ( x + 3 ) = 4

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG