Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bà Hoa gửi vào ngân hàng 120 triệu đồng theo hình thức lãi suất kép. Lãi suất ngân hàng là 8% năm và không thay đổi qua các năm bà gửi tiền. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn 180 triệu đồng?

Bà Hoa gửi vào ngân hàng 120 triệu đồng theo hình thức lãi suất kép. Lãi suất ngân hàng là 8% năm và không thay đổi qua các năm bà gửi tiền. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn 180 triệu đồng?
 

  1. 6 năm

  2. 8 năm

  3. 5 năm

  4. 7 năm

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S au n năm ( n ∈ N ∗ ) , bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi là: 120. ( 1 + 0 , 08 ) n (triệu đồng). Khi đó Vì n ∈ N ∗ suy ra n ≥ 6 . Do đó sau ít nhất 6 năm thì bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn triệu đồng .

Sau n năm , bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi là:  (triệu đồng).

Khi đó

 suy ra .

Do đó sau ít nhất 6 năm thì bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn  triệu đồng.

2

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG