Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Arrange the given words to make the correct sentences. doesn’t / a new car / buy / sister / my.

Arrange the given words to make the correct sentences.

doesn’t / a new car / buy / sister / my.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:My sister doesn’t buy a new car.

Đáp án đúng:My sister doesn’t buy a new car.

2

Câu hỏi tương tự

Which option is the use o f “will be able to + V(base form)” ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG