Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Arrange the given words to make the correct sentences. always / by / John / goes to / car / school.

Arrange the given words to make the correct sentences.

always / by / John / goes to / car / school.


 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:John always goes to school by car.

Đáp án đúng: John always goes to school by car.

3

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. There are ...................... fingers in one hand. A. two B. five C. ten D. one

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG