Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Anh Việt vay tiền ngân hàng 500 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh trả 10 triệu đồng và chịu lãi suất là 0,9%/tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao lâu anh Việt sẽ trả hết số nợ ngân hàng?

Anh Việt vay tiền ngân hàng 500 triệu đồng mua nhà và trả góp hàng tháng. Cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh trả 10 triệu đồng và chịu lãi suất là 0,9%/tháng cho số tiền chưa trả. Với hình thức hoàn nợ như vậy thì sau bao lâu anh Việt sẽ trả hết số nợ ngân hàng?

  1. 65 tháng.

  2. 67 tháng.

  3. 66 tháng.

  4. 68 tháng.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là lãi suất của khoản vay. - Số nợ của Việt sau tháng thứ nhất là: (triệu đồng) - Số nợ của Việt sau tháng thứ hai là: … - Số nợ của Việt sau tháng thứ là: Giả sử sau tháng thứ , Việt trả được hết số nợ, khi đó Tức là sau khoảng 67 tháng Việt trả hết được số nợ ngân hàng.

Gọi begin mathsize 16px style r end style là lãi suất của khoản vay.

- Số nợ của Việt sau tháng thứ nhất là: T subscript 1 equals 500. left parenthesis 1 plus r right parenthesis minus 10 (triệu đồng)

- Số nợ của Việt sau tháng thứ hai là:

- Số nợ của Việt sau tháng thứ begin mathsize 16px style n end style là:

Giả sử sau tháng thứ begin mathsize 16px style n end style, Việt trả được hết số nợ, khi đó

Tức là sau khoảng 67 tháng Việt trả hết được số nợ ngân hàng.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG