Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Anh Tuấn gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất 1,85% một quý. Hỏi thời gian nhanh nhất là bao lâu để anh Tuấn có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

Anh Tuấn gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất 1,85% một quý. Hỏi thời gian nhanh nhất là bao lâu để anh Tuấn có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

  1. 16 quý

  2. 15 quý

  3. 20 quý

  4. 24 quý

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy sau 16 quý anh Tuấn có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi.

Vậy sau 16 quý anh Tuấn có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi.
 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y = cos 2 x m − sin x ​ nghịch biến trên khoảng ( 0 ; 6 π ​ )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG