Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence. There/ book/ on/ the table.

Add “is, are, a, an, some, any” to make a correct sentence.

There/ book/ on/ the table.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: There is a book on the table.

Đáp án đúng: There is a book on the table.

1

Câu hỏi tương tự

Translate these sentences into English. Không có cuốn sách nào trên bàn giấy của tôi.

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG