Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Viết tập hợp X các số tự nhiên x thỏa mãn: x chia hết cho 4 và 2010 < x < 2025 b) Cho y ∈ { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 }. Thay y bằng chữ số thích hợp để:

a) Viết tập hợp X các số tự nhiên x thỏa mãn: x chia hết cho 4 và 2010 < x < 2025

b) Cho y ∈ { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 }. Thay y bằng chữ số thích hợp để:

begin mathsize 16px style ring operator stack y 12 with bar on top space c h i a space h ế t space c h o space 3 ring operator stack 12 y with bar on top space c h i a space h ế t space c h o space c ả space 2 space v à space 3 end style

 

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) X = {2012 ; 2016 ; 2020 ; 2024} b) y + 3 ⋮ 3 =&gt; y ⋮ 3 Mà: y ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} và y ≠ 0 nên y ∈ {3 ; 6}. Vậy số cần tìm là 312 ; 612. Vậy số cần tìm là 120 ; 126.

a) X = {2012 ; 2016 ; 2020 ; 2024}

b)Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

y + 3 3 => y 3

Mà: y {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} và y ≠ 0 nên y {3 ; 6}.

Vậy số cần tìm là 312 ; 612.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Vậy số cần tìm là 120 ; 126.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai tia đối nhau Ox, Oy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 5 cm. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 1 cm. a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC. b) Điểm A có phải là trun...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG