Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Với những giá trị nào của m thì hệ bất phương trình { x 2 − 8 x + 7 ≤ 0 x 2 − ( 2 m + 1 ) x + m 2 + m ≤ 0 c o ˊ nghiệm ​ b) Xác định m để hệ bất phương trình có một nghiệm duy nhất.

a) Với những giá trị nào của m thì hệ bất phương trình

b) Xác định m để hệ bất phương trình có một nghiệm duy nhất.

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) { x 2 − 8 x + 7 ≤ 0 x 2 − ( 2 m + 1 ) x + m 2 + m ≤ 0 ​ Bất phương trình (1) có nghiệm : 1 ≤ x ≤ 7 Bất phương trình (2) có nghiệm : m ≤ x ≤ m + 1 nên để hệ bất phương trình có nghiệm ⇔ 0 ≤ m ≤ 7 b) Để hệ có một nghiệm duy nhất ⇔ [ m + 1 = 1 m = 7 ​ ⇔ [ m = 0 m = 7 ​ .

a)
Bất phương trình (1) có nghiệm :
Bất phương trình (2) có nghiệm :
nên để hệ bất phương trình có nghiệm
b) Để hệ có một nghiệm duy nhất .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của hàm sốy = 3 x . e x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG