Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a,T rong mât phảng vớit ọa đọ̉ để cảc trực chuyển Oxy, hãy viêt phương trinh dương tròn đi qua điểm A(2, - 1) vả tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox và Oy b. Trong không gian vót hẹ̉ toa đô Đê cảc trưe chứa điể m M (1,2,-1) v à đ uơngth ả ng (d) c ó phươngtrinh. 3 x + 1 ​ = − 2 y − 2 ​ = 2 z − 2 ​ Go ì N la di ê m đô i xứngc ù a M qua đường th ả ng (d) Tinh độ dai do ạ n th â ng MN.

a,Trong mât phảng với tọa đọ̉ để cảc trực chuyển Oxy, hãy viêt phương trinh dương tròn đi qua điểm A(2, -1) vả tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox và Oy
 b. Trong không gian vót hẹ̉ toa đô Đê cảc trưe chứa điểm M (1,2,-1) và đuơng thng (d) có phương trinh.

Goì N la diêm đôi xứng cùa M qua đường thng (d)
Tinh độ
 dai don thâng MN.

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1, Nếu x 0 ​ = y 0 ​ ( 4 ) ⇔ ( x 0 ​ − 2 ) 2 + ( x 0 ​ + 1 ) 2 = x 0 2 ​ ⇔ x 0 2 ​ − 2 x 0 ​ + 5 = 0 ⇒ vô nghiệm 2, Nếu x 0 ​ = − y a ​ ( 4 ) ⇔ ( x 0 ​ − 2 ) 2 + ( − x 0 ​ + 1 ) 2 = x 1 ​ 0 2 ⇔ x 0 2 ​ − 6 x 1 ​ 1 + 5 = 0 Với x n ​ = 1 thì y n 1 ​ = − 1 ⇒ ph ươ ng tr ì nh đườ ng tr ò n l à : ( x − 1 ) ′ + ( y + 1 ) 2 = 1 Với x 11 ​ = 5 thì y 11 ​ = − 5 ⇒ ph ươ ng tr ì nh đườ ng tr ò n l à : ( x − 5 ) 2 + ( y + 5 ) 2 = 25 V ả y, c ó hai đưở ng tr ơ n đ i qua A(2,-1) v à ti ế p x ú c v ớ i Ox v à 10 y l à : ​ ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 = 1 ( x − 5 ) 2 + ( y + 5 ) 2 = 25 ​ G ọ i H l à h ì nh chi č uvu ô ng g ó c c ủ a M(1,2,-1) tr ê n (d), ta c ó : MH = ( 3 t − 2 , − 2 t , 2 t + 3 ) V é cc t ơ ch ì ph ươ ng u c ủ a đườ ng th ẳ ng (d) c ó dang u = { 3 , − 2 , 2 } Do MH ⊥ u ⇔ MH ⋅ u = 0 ⇔ 3 ( 3 t − 2 ) ⇔ 17 t = 0 ​ + ( − 2 ) ( − 2 t ) + 2 ( 2 t + 3 ) = 0 ⇒ t = 0 ⇒ M H = { − 2 , 0 , 3 } ⇒∣ M H = 13 ​ ​ Vậy MN = 2 MH = 2 13 ​

1, Nếu 

vô nghiệm

2, Nếu 

left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript 0 equals 1 end cell row cell x subscript 0 equals 5 end cell end table close

Với  thì phương trình đường tròn là

Với  thì phương trình đường tròn là

 

V y, có hai đưởng trơn đi qua A(2,-1) và tiếp xúc vi Ox và 10 y là

Gi H là hình chiču vuông góc ca M(1,2,-1)  trên (d), ta có:

Vécc tơ chì phương u  ca đường thng (d)  có dang 

Do 


 

 

 

 

8

Câu hỏi tương tự

Trong h ẹ toa độ tr ự c chu ẩ n cho h ọ m ạ t ph ẳ ng P m c ó ph ươ ng trinh 2 x + y + z − 1 + m ( x + y + z + 1 ) = 0 m l à tham sô Ch ứ ng minh răng v ớ i m ọ i m , m ặ t ph ẳ ng P m lu ô n đ i q...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG