Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tim nghi ệ m c ủ a ph ươ ng tr ì nh: sin 4 x + cos 4 x = cos 2 x Thỏa mãn phương trình

a) Tim nghim ca phương trình: 

Thỏa mãn phương trình 1 plus log subscript 1 invisible function application open parentheses 2 plus x minus x squared close parentheses greater or equal than 0

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ì m nghi ệ m c ủ a ph ươ ng tr ình sin 4 x + cos 4 x = cos 22 x (( 11 ) tho ả m ã n b â t ph ươ ng tr ì nh: Từ (1) ta có Giải ra , ta dược { − x 2 + x + 2 > 0 − x 2 + x ≤ 0 ​ ⇔ − 1 < x ≤ 0 Để nghiệm của (1) thỏa mãn (2) ta phải có − 1 < kπ ≤ 0 ⇒ k = 0

Tìm nghim ca phương trình tho mãn bât phương trình: 1 plus log subscript 1 half end subscript invisible function application open parentheses 2 plus x minus x squared close parentheses greater or equal than 0

Từ (1) ta có begin mathsize 11px style table attributes columnalign right end attributes row blank cell sin to the power of 4 invisible function application x plus cos to the power of 4 invisible function application x equals open parentheses sin squared invisible function application x plus cos squared invisible function application x close parentheses squared minus 2 sin squared invisible function application x cos squared invisible function application x end cell row cell left right double arrow blank end cell cell cos invisible function application 2 x equals 1 minus 1 half sin squared invisible function application 2 x end cell row cell left right double arrow blank end cell cell cos squared invisible function application 2 x minus 2 cos invisible function application 2 x plus 1 equals 0 end cell row cell left right double arrow blank end cell cell cos invisible function application 2 x equals 1 end cell row cell rightwards double arrow blank end cell cell x equals k pi blank left parenthesis k element of Z right parenthesis end cell end table end style

table row cell text  Từ (2) ta có:  end text open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative x squared plus x plus 2 greater than 0 end cell row cell log invisible function application open parentheses 2 plus x minus x squared close parentheses greater or equal than log subscript 1 invisible function application 2 end cell row 2 end table close end cell row cell left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative x squared plus x plus 2 greater than 0 end cell row cell negative x squared plus x less or equal than 0 end cell end table close end cell end table

Giải ra , ta dược 

Để nghiệm của (1) thỏa mãn (2)  ta phải có 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG