Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Thực hiện phép tính: 2011 : { 639 : [ 316 – ( 78 + 25 )] : 3 } b) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 3x – 2 3 ) . 7 = 7 4 c) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 8705 + 5235 ) – 5x = 3885.

a) Thực hiện phép tính:

2011 : { 639 : [ 316 – ( 78 + 25 )] : 3 }

b) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 3x – 23 ) . 7 = 74

c) Tìm số tự nhiên x, biết: ( 8705 + 5235 ) – 5x = 3885.

 

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 2011 : { 639 : [ 316 – ( 78 + 25 )] : 3 } = 2011 : { 639 : [ 316 – 103 ] : 3} = 2011 : ( 639 : 213 : 3 ) = 2011 : (3 : 3 ) = 2011 : 1 = 2011 b) ( 3x – 2 3 ) . 7 = 7 4 3x – 8 = 7 4 : 7 3x – 8 = 7 3 3x – 8 = 343 3x = 343 + 8 3x = 351 x = 351 : 3 = 117 c) (8705 + 5235) – 5x = 3885 13940 – 5x = 3885 5x = 13940 – 3885 5x = 10055 x = 10055 : 5 = 2011

a) 2011 : { 639 : [ 316 – ( 78 + 25 )] : 3 }

= 2011 : { 639 : [ 316 – 103 ] : 3}

= 2011 : ( 639 : 213 : 3 )

= 2011 : (3 : 3 ) = 2011 : 1 = 2011

b) ( 3x – 23) . 7 = 74

3x – 8 = 74 : 7

3x – 8 = 73

3x – 8 = 343

3x = 343 + 8

3x = 351

x = 351 : 3 = 117

c) (8705 + 5235) – 5x = 3885

13940 – 5x = 3885

5x = 13940 – 3885

5x = 10055

x = 10055 : 5 = 2011

1

Câu hỏi tương tự

Bạn an đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang, ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc hết 30 trang còn lại. a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang? b) Tính...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG