Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tính tổng: b) Cho a, b, c, d là các số dương và . Hãy trục căn thức ở mẫu của biểu thức sau:

a) Tính tổng: 
P equals 2 over 15 plus 2 over 35 plus 2 over 63 plus... plus 2 over 399
b) Cho a, b, c, d là các số dương và a over b equals c over d. Hãy trục căn thức ở mẫu của biểu thức sau: fraction numerator 1 over denominator square root of a plus square root of b plus square root of c plus square root of d end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b.

equals 1 third minus 1 over 21 equals 2 over 7

b. fraction numerator 1 over denominator square root of a plus square root of b plus square root of c plus square root of d end fraction

2

Câu hỏi tương tự

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG