Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tính giá trị của các biểu thức: A = 81 ​ + 25 ​ B = ( 7 ​ + 1 ) 2 ​ − 7 ​ b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2 x − 1 .

a) Tính giá trị của các biểu thức:

b) Vẽ đồ thị hàm số .

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực không âm a , b .Biết a 2 + b 2 = 6 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = a + b + 2 2 ab ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG