Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tính: 3 – {24 : [26 – (18: 3 2 + 12. 6 0 )]} b) Tìm x biết: 18 + (12 – 6x) = 24

a) Tính: 3 – {24 : [26 – (18: + 12.)]}
b) Tìm x biết: 18 + (12 – 6x) = 24

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) = 3 – {24:[26 – (2 + 12)]} = 3 – {24:[26 – 14]} = 3 – {24:12} = 3 – 2 = 1 b) 18 + (12 – 6x) = 24 12 – 6x = 24 – 18 = 6 6x = 12 – 6 = 6 x = 6:6 = 1

a) = 3 – {24:[26 – (2 + 12)]}
 = 3 – {24:[26 – 14]}
 = 3 – {24:12} = 3 – 2 = 1

 

b) 18 + (12 – 6x) = 24
 12 – 6x = 24 – 18 = 6
 6x = 12 – 6 = 6
 x = 6:6 = 1

9

Câu hỏi tương tự

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG