Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất. b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100.

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất.

b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1 Do đó, ta có : x + 2011 = 1 x = 1 – 2011 = -2010 b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99 Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + ... + 0 = 0

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Do đó, ta có : x + 2011 = 1

x = 1 – 2011 = -2010

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99

Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + ... + 0 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG