Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

a) Tìm m để phương trình x 2 + (4m + 1)x + 2(m – 4) = 0 có hai nghiệm x 1 , x 2 thoả |x 1 – x 2 | = 17. b) Tìm m để hệ bất phương trình có một nghiệm duy nhất.

a) Tìm m để phương trình x2 + (4m + 1)x + 2(m – 4) = 0 có hai nghiệm x1, x2 thoả |x1 – x2| = 17.

b) Tìm m để hệ bất phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x space greater or equal than m minus 1 end cell row cell m x greater or equal than 1 end cell end table closecó một nghiệm duy nhất.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a ) D = (4m + 1) 2 – 8(m – 4) = 16m 2 + 33 > 0 với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x 1 , x 2 . Ta có: S = –4m – 1 và P = 2m – 8. Do đó: |x 1 –x 2 | = 17 Û (x 1 – x 2 ) 2 = 289 Û S 2 – 4P = 289 <=> (–4m – 1) 2 – 4(2m – 8) = 289 Û 16m 2 + 33 = 289 <=>16m 2 = 256 Û m 2 = 16 Û m = ± 4. Vậy m thoả YCBT Û m = ± 4.

a)D = (4m + 1)2 – 8(m – 4) = 16m2 + 33 > 0 với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Ta có: S = –4m – 1 và P = 2m – 8.

Do đó: |x1 –x2| = 17Û (x1 – x2)2 = 289Û S2 – 4P = 289

<=> (–4m – 1)2 – 4(2m – 8) = 289Û 16m2 + 33 = 289

<=>16m2 = 256Û m2 = 16Û m =± 4.

Vậy m thoả YCBTÛ m =± 4.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc nhất a) Hàm số đã cho là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao? b) Tính giá trị của y khi

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG